Cho thuê

Thuê Lều 20 người

340.000₫

Thuê Lều 18 người

300.000₫

Thuê Lều 16 người

260.000₫

Thuê Lều 14 người

200.000₫

Thuê Lều 10 người

140.000₫

Thuê Lều 8 người

110.000₫

Thuê Lều 6 người

80.000₫

Thuê Lều 4 người

60.000₫

Thuê Lều 2 người

45.000₫